Adatkezelési Tájékoztató

Némethné Gál Andrea EV
– happytextil.hu –

Adatkezelési Tájékoztató azonosítója: AT01
Verziószám: 1.0
Érvényes 2019.01.15.-től

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.web-jogi-megfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett Adatkezelési Tájékoztató minta
alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató minta az ott tájékoztatóul adott instrukciókkal a szerzői jogi törvények értelmében
jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon

történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

Bevezető

A Némethné Gál Andrea EV. (8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.; Adószám: 66189387-2-39) –
mint adatkezelő – Adatkezelési Tájékoztatója azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást
adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban
rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő kezeli.
Az Adatkezelési Tájékoztató 2 fejezetből épül fel:
1.) első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja – többek között – a jogaira, jogorvoslati
lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),
2.) második rész: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési célok (itt találja a különböző
célú adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét
információkat),
Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs
tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes
kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre
a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi
elérhetőségek bármelyikén:
Postai levelezés során: Némethné Gál Andrea EV., H-8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.
Telefon: +36302262149
E-mail cím: happytextil@gmail.com

I. fejezet

Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó –

tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan vagy többes
adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja)(továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában
megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezeli.
Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és ad
róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.
Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak
az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató
szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a
személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza
meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint
tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i)
írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezetet, amely a
feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt.
Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett
adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek
feltüntetésre.

Az érintett jogai

1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé…
1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy)(továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett
általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését
Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes
adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak
nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a
személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen.
1.c.) Kérelmezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, zárolását
(korlátozását)
Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését.
Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon,
hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha
a) annak kezelése jogellenes;
b) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (zárolja az
adatokat), ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az érintett jogos indokaival szemben.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes
adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából.
Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti az adatkezelő.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25
napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti
az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli
a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül
írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen…
Az érintett – nyilatkozat formájában – az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak
kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának
vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

3.) Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet…
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

4.) Élhet adathordozhatósági jogával, amennyiben…
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés az érintett – egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez történő –
hozzájárulásán alapul, kivéve, ha a különleges adatokról van szó és a különleges adatok kezelésére
vonatkozó tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
A jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatokat maga az érintett bocsássa az adatkezelő
rendelkezésére, méghozzá a hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében. Abban az
esetben tehát nem gyakorolható a jogosultság, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy a
szerződéstől eltérő egyéb jogalap. Fontos még, hogy csak automatizált adatkezelés esetében
hivatkozhat az érintett e jogosultságára.
Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adatnak az adatkezelő rendszereiből való
törlésével, és nem érinti a továbbított adatra alkalmazandó eredeti megőrzési időt. Az érintett jogait
mindaddig gyakorolhatja, amíg az adatkezelő az adatot kezeli.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Jogérvényesítés

1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával
Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát,
javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.
A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Postai levelezés során: Némethné Gál Andrea EV., H-8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.
Telefon: +36302262149
E-mail cím: happytextil@gmail.com
Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem
érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy
fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

2.) Másodsorban forduljon a Hatósághoz
Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt
már megkereste, de a rá – jogszabályilag – meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy
válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH).
A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz
Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:
– jogainak megsértése esetén, valamint
– ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért
egyet, illetve,
– ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt
elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
– ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem
kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,

– ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
bírósághoz fordulhat.
A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében
beavatkozhat.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és
az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek
magánszférájának védelmét, így:
● Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá
kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
● Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
● A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül
ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
● Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget
jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.

II. fejezet
Adatkezelési célok

1. számú cél – Tagság (webshop klubtagság)
1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó: Némethné Gál Andrea
Telefon: +36302262149
E-mail cím: happytextil@gmail.com
Adatkezelő adószáma: 66189387-2-39
Adatkezelő neve: Némethné Gál Andrea EV.
Adatkezelő típusa: Egyéni vállalkozó
Az adatkezelő címe: Magyarország, 8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.
2.) Tényleges adatkezelés webhelye: happytextil.hu
3.) Az adatkezelés célja: Tagság (webshop klubtagság)
Adatkezelés céljának leírása: regisztrációval történő tagsági, klubtagsági viszony létrehozása, a
regisztráló személy honlapon keresztül történő tevékenységének nyomonkövethetősége-, valamint
a szolgáltatások újbóli igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése, továbbá tagsággal
kapcsolatos – promóciót nem tartalmazó – Email értesítők küldése érdekében.
4.) Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
5.) Adatfeldolgozás
5.1.) Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: Magyarország, 91148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com
Adatfeldolgozás webhelye: www.dotroll.com
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
Személyes adat megnevezése Miért szükséges?
Felhasználónév technikai művelet végrehajtásához
Vezetéknév, Keresztnév kapcsolattartáshoz
E-mail cím kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához
Értesítési telefonszám kapcsolattartáshoz
Számlázási név (ha eltér) Számlázáshoz
Számlázási cím (ország, irsz, város,
utca, házszám)

Számlázáshoz

Szállítási cím, amennyiben eltér a
számlázási címtől (ország, irsz, város,
utca, házszám)

Számlázáshoz

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés
Adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a tagsági viszony megléte alatt kezeljük. A tagság
az érintett törlésre irányuló kérésétől számított 5 munkanapon belül szűnik meg.
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett
7.) Érintettek köre: A honlapon regisztráló természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre
jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.
9.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési
kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást
adatkezeléseiről.

2. számú cél – Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó: Némethné Gál Andrea
Telefon: +36302262149
E-mail cím: happytextil@gmail.com
Adatkezelő adószáma: 66189387-2-39
Adatkezelő neve: Némethné Gál Andrea EV.
Adatkezelő típusa: Egyéni vállalkozó
Az adatkezelő címe: Magyarország, 8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.
2.) Tényleges adatkezelés webhelye: happytextil.hu
Számlák adatkezelésének helye: A Vállalkozás kézi számlát állít ki a megrendelt és feladott
termékekről. A kézi számlák tárolási helye a Vállalkozás székhelye (8220 Balatonalmádi,
Szabadság u. 26.)
Kinyomtatott rendelések adatkezelésének helye: A Vállalkozás a beérkező rendeléseket
kinyomtatja, a kinyomtatott rendeléseket a jelen adatkezelési cél 6. pontjában, Adatkezelés
időtartama címszó alatt rögzítettek szerint kezeli a vállalkozás székhelyén (8220 Balatonalmádi,
Szabadság u. 26.).
3.) Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
Adatkezelés céljának leírása: információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása
valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.
4.) Adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli
adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok
tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a
számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

5.) Adatfeldolgozás
5.1.) Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: Magyarország, 91148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com
Adatfeldolgozás webhelye: www.dotroll.com
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
5.2. Áruszállítás (MPL)
Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. (MPL)
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: 40/464-646; 1/767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatfeldolgozás címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Az (MPL) az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az (MPL) vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru
kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
5.3. Könyvelés
Adatfeldolgozó neve: Rukk Jánosné
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelés
Az adatfeldolgozó címe: 8200 Veszprém, Kéreg utca 1.
Telefonszám: 06-30/9599660
E-mail cím:rukizsu@gmail.com
Adatfeldolgozás helye: 8200 Veszprém, Kéreg utca 1.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
Személyes adat megnevezése Miért szükséges?
Vezetéknév, Keresztnév kapcsolattartáshoz
E-mail cím kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához
Értesítési telefonszám kapcsolattartáshoz
Számlázási név (ha eltér) Számlázáshoz
Számlázási cím (ország, irsz, város,
utca, házszám)

Számlázáshoz

Szállítási cím, amennyiben eltér a
számlázási címtől (ország, irsz, város,
utca, házszám)

Számlázáshoz

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az jelen adatkezelési
céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján,
az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a
szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően
törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg.
Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.
Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén 30 napon belül, szerződés létrejöttekor
annak teljesítését követő 1 napon belül, inaktív fiókok esetén az utolsó aktivitástól számított 1 év
elteltével, törölt rendelések esetén 1 napon belül, hibás rendelések esetén 15 napon belül,
amennyiben az egyeztetés sikertelen, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság
megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt kezeljük.
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett
7.) Érintettek köre: A weboldalon megvásárolható árut megrendelő természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre
jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.
9.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési
kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást
adatkezeléseiről.

Melléklet
Adatvédelmi kisokos

a. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
b. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
c. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
g. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik;
h. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
i. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele;
j. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
k. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
l. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
m. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
n. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése,
feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások,
valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati
tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és
intézkedések a minimálisra csökkentik.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.web-jogi-megfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett Adatkezelési Tájékoztató sablon
alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató sablon a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző
kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így
különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása. Minden jog fenntartva!

 

Adatkezelési Tájékoztató letöltése