a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

fogyasztók részére.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon
belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

AZ ELÁLLÁSI JOG INDOKLÁS (KÜLÖN MAGYARÁZAT) NÉLKÜL GYAKOROLHATÓ.
A FOGYASZTÓ AZ ELÁLLÁSI JOGÁT A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK NAPJA ÉS A TERMÉK
ÁTVÉTELE KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN IS GYAKOROLHATJA.

Az elállási/felmondási határidő:

– szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított
14 nap elteltével jár le,
– termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az
alábbi címre: Némethné Gál Andrea EV., 8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.. Ebből a célból
felhasználhatja a Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető
Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség
nem terheli.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg
vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi
időpontot vesszük figyelembe).
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak
minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.
A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy az elállási/ felmondási
határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni
számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó
összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely
meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Kiegészítés a Kormányrendelet szerinti minta tájékoztatóhoz:
A Fogyasztó nem élhet az elállási jogával:
a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl: táplálékkiegészítők, kozmetkumok);
c) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel;

d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.