a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról
és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön Némethné Gál Andrea EV. (továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
– elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott
kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet; vagy
– másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől
elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a
fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott
okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított – Vállalkozás és Fogyasztó között létrejövő szerződés esetén – két éves, illetve
Vállalkozás és Fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő között létrejövő szerződés esetén – egy
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön fogyasztóként igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást Némethné Gál Andrea EV., mint vállalkozás nyújtotta. (A Fogyasztónak nem minősülő
igénybe vevőkre ezen 6 hónapos határidő nem érvényes.) A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság a Ptk. szerinti Fogyasztó részére

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés a vállalkozás – tekintettel arra, hogy nem forgalmaz a kötelező
jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket – nem jótállásra köteles.